fr
en
slo

9. maj - Večer ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja - branje in obrazložitev ustanovitve Cankarjeve nagrade

Ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja - 9. maja, ob 18:00 uri  -  svečan večer v Prešernovi dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4 v Ljubljani).

Ob glasbi, ki jo bosta izvajala Barja Drnovšek in Bojan Cvetrežnik, bojo brali odlomke iz del Ivana Cankarja Magdalena Radovanovič in Jure Dolinar, dijaka Gimnazije Vič, in režiser Janez Pipan.  

Ob tej priložnosti bomo predstavili podrobnosti o ustanovitvi nove literarne nagrade, ki bo nosila ime Ivana Cankarja.

 

AKT O USTANOVITVI CANKARJEVE NAGRADE

So podpisali predstavniki Slovenskega centra PEN, Zniverze v Ljubljani, Znanstvoraziskovalnega centra SAZU in SAZU (Ifigenija Simonović, Boštjan Botas Kenda in Oto Luthar).

 
 

 

 
 

AKT O USTANOVITVI CANKARJEVE NAGRADE

 

·         člen

 

·         Ta akt določa Cankarjevo nagrado, ki jo Slovenski center PEN, Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem besedilu: soustanovitelji) v skladu s Pismom o nameri, podpisanim v Ljubljani dne 3. decembra 2018, podeljujejo za vrhunske literarne umetnine, ter postopek predlaganja in podeljevanja te nagrade.

 

·         Soustanovitelji pristopajo k ustanovitvi Cankarjeve nagrade na pobudo Slovenskega centra PEN, ki je njen nosilec (v nadaljnjem besedilu: nosilec). Ostali soustanovitelji sodelujejo na institucionalni ravni kot podporniki, operativno pa z imenovanjem članic in članov upravnega odbora in strokovne žirije, ki so pri opravljanju svojih nalog avtonomni, v skladu s tem aktom.

 

·         Soustanovitelji, članice in člani upravnega odbora, strokovne žirije in vsi, ki sodelujejo v postopku, se zavezujejo, da bodo pri izvajanju nalog po tem aktu medsebojno sodelovali in si prizadevali za to, da Cankarjeva nagrada odraža veličino ustvarjalnosti avtorja, po katerem je poimenovana, pri tem pa spoštovali najvišje etične standarde in storili vse, da se izognejo morebitnemu navzkrižju interesov.

 

·         Pri Cankarjevi nagradi se v največji meri skuša težiti k spolni uravnoteženosti tako pri konstituiranju vseh teles, ki sodelujejo pri postopkih organizacije in izbora kot tudi pri izboru samem ter k zvrstni uravnoteženosti izbranih del.

 

·         člen

 

·         Cankarjeva nagrada kot priznanje za vrhunsko literarno umetnino je letni poklon vélikemu slovenskemu pisatelju, dramatiku, pesniku in esejistu Ivanu Cankarju. Podeli se lahko ustvarjalki oziroma ustvarjalcu (v nadaljnjem besedilu: ustvarjalec), ki je s svojim izvirnim literarnim delom (pesniško zbirko, romanom, dramo, zbirko kratkih pripovedi ali esejev, torej z delom s kateregakoli področja Cankarjevega ustvarjanja) v slovenskem jeziku, knjižno objavljenim v koledarskem letu, v katerem je objavljen javni poziv iz 5. člena tega akta, trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico.

·         Cankarjeva nagrada se podeli posameznici oziroma posamezniku le enkrat.

 

·         člen

 

·         Za operativno izvedbo Cankarjeve nagrade skrbi upravni odbor Cankarjeve nagrade (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor).

·         Za strokovno izbiro nagrajenega dela skrbi strokovna žirija Cankarjeve nagrade (v nadaljnjem besedilu: strokovna žirija).

 

·         člen

 

·         Upravni odbor sestavljajo štiri članice in člani (v nadaljnjem besedilu: člani), in sicer vsak od soustanoviteljev imenuje po enega člana.

·         Člani upravnega odbora se imenujejo za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

·         Na prvi seji po imenovanju, ki jo skliče nosilec, člani upravnega odbora izmed sebe imenujejo predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednik).

·         Članu upravnega odbora mandat preneha z iztekom časa, za katerega je imenovan, z razrešitvijo ali s smrtjo.

·         Če članu upravnega odbora predčasno preneha mandat, se za čas do izteka mandata upravnega odbora imenuje nadomestni član.

·         Član je lahko predčasno razrešen, če sam zahteva razrešitev, če se neutemeljeno ne udeležuje sej, če ne ravna v skladu s tem aktom ali če zaradi objektivnih razlogov ne more več opravljati svojih nalog.

·         Delo članov upravnega odbora je častno. Morebitne stroške članov upravnega odbora krije vsak soustanovitelj.

·         V upravni odbor je kot peti član za obdobje pokroviteljstva lahko imenovan predstavnik morebitne pokroviteljice oziroma pokrovitelja (v nadaljnjem besedilu: pokrovitelj) oziroma pokroviteljev nagrade. O predlogu imenovanja tega člana na predlog pokrovitelja oziroma pokroviteljev odloči upravni odbor z večino glasov vseh članov. Položaj petega člana in njegove glasovalne pravice se lahko dodatno uredijo v statutu.

·         Delo upravnega odbora vodi, ga zastopa in seje sklicuje njegov predsednik. Pristojnosti in nadomeščanje v primeru njegove odsotnosti se podrobneje uredijo v statutu.


·         člen

 

·         Upravni odbor vsako leto objavi javni poziv k podaji predlogov za podelitev nagrad do 11. decembra tekočega leta za naslednje leto.

·         Kandidate za Cankarjevo nagrado lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

·         Upravni odbor javnosti predstavi finalistke in finaliste za Cankarjevo nagrado predvidoma 23. aprila.

·         Nagrade podeljuje upravni odbor na slovesnosti v počastitev obletnice rojstnega dne Ivana Cankarja, predvidoma 10. maja. Nagrajenca oziroma nagrajenko razglasi tik pred razglasitvijo.

·         Za pripravo in izvedbo slovesnosti je odgovoren upravni odbor.

 

·         člen

 

·         Strokovno izbiro Cankarjeve nagrade opravi strokovna žirija, ki jo sestavlja pet članic in članov.

·         Strokovna žirija mora biti sestavljena tako, da so čim bolj zastopana področja Cankarjevega ustvarjanja, skladno s prvim odstavkom 2. člena tega akta. Sestava, način imenovanja, mandat, naloge, način dela in financiranje strokovne žirije se določijo s statutom.

·         Strokovna žirija zbira predloge v času trajanja javnega poziva iz prvega odstavka prejšnjega člena in izbere finalistke in finaliste, s katerim seznani upravni odbor do 15. aprila.

·         Strokovna žirija opravi končni izbor izmed finalistk in finalistov do 30. aprila in z njim seznani upravni odbor.

 

·         člen

 

·         Nagrajenka oziroma nagrajenec Cankarjeve nagrade prejme denarno nagrado, diplomo in pisno utemeljitev.

·         Višino denarne nagrade določi upravni odbor.

 

·         člen

 

Člani upravnega odbora, člani strokovne žirije in drugi, ki sodelujejo v postopku izbire, so do razglasitve zavezani k molčečnosti.

 

·         člen

 

·         Cankarjeva nagrada je podrobneje urejena s statutom, ki določa najmanj:

·         pravice in dolžnosti ter način dela in odločanja upravnega odbora in pristojnosti njegovega predsednika;

·         način oblikovanja in naloge strokovne žirije;

·         postopek predlaganja kandidatov za nagrade in odločanja o podelitvi nagrad;

·         način podelitve nagrad;

·         način izvedbe osrednje slovesnosti v počastitev obletnice rojstnega dne Ivana Cankarja;

·         način zagotavljanja javnosti.

·         Statut sprejme upravni odbor z večino glasov vseh članov in ga predloži v soglasje soustanoviteljem.

 

·         člen

 

·         Soustanovitelji si prizadevajo zagotoviti sredstva za Cankarjevo nagrado in njeno izvedbo. 

·         Sedež Cankarjeve nagrade je pri nosilcu.

 

·         člen

 

Soustanovitelji so za podelitev Cankarjeve nagrade v skladu z javnim pozivom iz 5. člena tega akta solidarno odgovorni.

 

·         člen

 

·         Soustanovitelji pri Cankarjevi nagradi sodelujejo prostovoljno.

·         Vsak izmed soustanoviteljev lahko odpove sodelovanje z enoletnim odpovednim rokom najpozneje eno leto pred iztekom tekočega mandata. Z odpovedjo preneha mandat in vse pravice po tem aktu tudi s strani tega soustanovitelja imenovanemu članu upravnega odbora in strokovne žirije. Preostali soustanovitelji v vmesnem času sprejmejo ustrezne spremembe in dopolnitve tega akta, ki začnejo veljati z iztekom tega roka.

·         Vsak izmed soustanoviteljev lahko odpove sodelovanje z enoletnim odpovednim rokom v vsakem času, če drugi soustanovitelji kršijo določbe ustanovitvenih aktov in zaradi višje sile.

·         Soustanovitelji lahko ta akt sporazumno razveljavijo ob vsakem, razen ob neprimernem času.

·         Če soustanovitelji ne sprejmejo ustreznih sprememb iz drugega odstavka tega člena, če sodelovanje odpove nosilec in v primeru sporazumne razveljavitve ta akt s potekom odpovednih rokov oziroma v skladu s sporazumom preneha veljati, s tem pa prenehajo mandati članov upravnega odbora in strokovne žirije.

 

AKT O USTANOVITVI CANKARJEVE NAGRADE

So podpisali predstavniki Slovenskega centra PEN, Univerze v Ljubljani, Znanstvoraziskovalnega centra SAZU in SAZU (Ifigenija Simonović, Boštjan Botas Kenda in Oto Luthar).