Razpis za literarno nagrado MIRA 2024

MIRA, Ženski odbor Slovenskega centra PEN (v nadaljevanju MIRA) nadaljuje podeljevanje leta 2013 ustanovljene Literarne nagrade MIRA. Hkrati poziva k prijavi novih predlogov za nagrado MIRA v letu 2024. Predlagane kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne ustvarjalnosti in celostna osebnostna drža – skladno z Listino MIRE ter Temeljno listino PEN.

Nagrada MIRA stremi k boljši prepoznavnosti slovenskih ustvarjalk tako v javnosti kot znotraj stroke, okrepitvi njihovega položaja na polju literature in kulture ter pravičnejšemu ocenjevanju in širši pojavnosti njihovih dosežkov tako v literarnem kanonu kot v vseh sferah življenja, od šole do bralne javnosti.

 

1)

Nagrada MIRA se podeljuje izključno ustvarjalkam na področjih poezije, proze, esejistike, književnega prevajanja in dramatike ter na področju premišljevanja o literaturi in kulturi (v okvirih kulturne publicistike, znanstvene esejistike, literarnih ved in kritike kot tudi interdisciplinarnih študij na področju literature in kulture).

V sklop »literarna ustvarjalnost« sodijo dosežki in dejanja, ki so lahko enkratna, večkratna ali kontinuirana (življenjska prizadevanja), ki dosegajo visoko umetniško (ali znanstveno) kakovost, obenem pa ne podlegajo stereotipom in predsodkom s področja spola.

»Celostna osebnostna drža« označuje k razvoju usmerjeno in spodbudno delovanje znotraj genealogije ustvarjalk, ki je v Sloveniji nezadostna oziroma neprepoznavna.

 

2)

Za morebitne kandidatke ni nobenih omejitev z izjemo razpisnih kriterijev za podelitev nagrade. V izrednih in dobro utemeljenih primerih je lahko podan predlog tudi za podelitev nagrade »post mortem«.

Ker gre za nagrado, ki jo Ženski odbor Slovenskega centra PEN MIRA podeljuje slovenskim ustvarjalkam oziroma ustvarjalkam, ki so vezane na prostor slovenske književnosti, je v morebitnih spornih ali nejasnih primerih ocena pripadnosti predlagane kandidatke temu prostoru v pristojnosti same žirije.

Kandidatke za nagrado ne morejo biti članice žirije ali članice upravnega odbora MIRE.

Kandidatka za nagrado se mora z nominacijo strinjati.

 

3)

Predlagatelj oziroma predlagateljica, ki je lahko kdorkoli, lahko poda največ dva predloga. Vsak predlog mora biti oddan v posebni ovojnici. Anonimno oddani predlogi bodo izločeni.

Predlog mora biti natipkan (ne napisan na roko) in vsebovati:

 

● oznako: Nagrada MIRA 2024 (predlog kandidatke)

● ime, priimek, poln poštni naslov, kontaktni podatek (telefonsko številko in/ali e-naslov) kandidatke;

● vsebinsko in vrednostno utemeljitev predloga (najmanj 900, največ 3600 znakov s presledki z vključenim življenjepisom nominiranke);

● osnovne osebne in kontaktne (e-pošta, telefon) podatke predlagatelja ali predlagateljice;

● podpis predlagatelja ali predlagateljice.

 

Predloge zbiramo do vključno 31. avgusta 2024. V spornih primerih odloča datum na poštnem žigu, ki ne sme biti kasnejši.

Komisija vabi tudi predlagatelje iz preteklih let, da vloge za nagrade vložijo ponovno.

 

Predlog mora biti poslan priporočeno po pošti na naslov ustanovitelja nagrade: SC PEN, Ženski odbor MIRA, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija z vidnim pripisom Ne odpiraj - Nagrada MIRA 2024.

 

Predlogov, ki bodo oddani po elektronski pošti, ne bomo upoštevali.

 

Zadaj na ovojnici mora biti z berljivo pisavo označen predlagatelj in njegov naslov.

Vse prispele predloge bo odprla in pregledala žirija za podelitev nagrade MIRA v letu 2024. Žirija ima diskrecijsko pravico, da neprimerne predloge izloči.

 

Žirija bo izbrala največ sedem nominirank za nagrado in nagrajenko.

Nagrajenka bo nagrado prejela v začetku novembra 2024 na javni slovesnosti.

 

4)

Žirija bo zasedala v septembru 2024 v sestavi: Tatjana Pregl Kobe, dr. Zoran Pevec, dr. Urška Perenič, Andrej Predin in Jerneja Jezernik.

Izbrana nagrajenka bo o vročitvi nagrade pravočasno obveščena.

Za pravilno, pravično in pravočasno izvedbo postopka v zvezi s podelitvijo nagrade MIRA 2024 skrbi Upravni odbor ustanovitelja nagrade v sodelovanju s pristojno žirijo ter njenimi člani in članicami.

Preostale podrobnosti v zvezi z nagrado MIRA določa Pravilnik o podeljevanju, ki je, skupaj z Listino MIRE, Ženskega odbora SC PEN, javno dostopen na spletni strani www.mira.si.

 

V Ljubljani, 4. julij 2024

Za UO Ženskega odbora SC PEN MIRA

Luna J. Šribar,

predsednica

 

 

Literarno nagrado MIRA podpirajo:

Slovenski center PEN

Javna agencija RS za knjigo

Rotary klub Ljubljana NIKE