Kako postati član?

Slovenski center PEN je član mednarodne organizacije PEN. Članstvo v Slovenskem centru PEN pomeni hkrati članstvo v mednarodnem PEN in na ta način posredno dostop do dejavnosti vseh centrov PEN po svetu.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Redni člani Slovenskega centra PEN so lahko, ne glede na državljanstvo in kraj stalnega bivališča, slovenski pisatelji, pesniki, pripovedniki, dramatiki, esejisti, kritiki, prevajalci in uredniki, pa tudi književni ustvarjalci z drugih področij, ki so si s svojim delom pridobili ugled in priznanje in sprejemajo pravila in obveznosti PEN ter priznavajo mednarodno listino PEN. To listino ob vstopu v društvo vsakdo podpiše. Društvenega življenja v Slovenskem centru PEN se lahko v času svojega bivanja v Sloveniji udeležujejo člani PEN iz drugih dežel.

Novega člana sprejme upravni odbor na predlog dveh društvenih članov, ki ga osebno poznata, sopodpišeta njegovo prijavo in sta poprej prebrala vsaj eno njegovih del. Na zahtevo upravnega odbora morata tudi pisno predstaviti kandidatovo primernost za članstvo. Upravni odbor sprejme kandidata na svoji seji s tajnim glasovanjem in z večino glasov v navzočnosti vsaj treh petin članov odbora. Zoper odločitev upravnega odbora se zavrnjeni kandidat lahko pritoži na zboru članov. Odločitev zbora članov je dokončna. Zavrnjeni kandidat se lahko znova poteguje za članstvo, ko preteče šest mesecev po zavrnitvi.

Dokaz članstva v društvu je članska izkaznica.